Apie mus     Naujienos     Kontaktai     Registracija     Privatumas     Karjera    
Prekių KatalogasModestina.lt taisyklėsAkcijos
   Å varkai
   KelnÄ—s
   Kostiumai
   Å varkai
   Kostiumai
   KelnÄ—s
   Å varkai
   KelnÄ—s
   Kostiumai
   Paltai
  PRISIJUNGTI
Vartotojas:
Slaptažodis:
Pamiršau slaptažodį
1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. PardavÄ—jas ÄÆsipareigoja sutartyje numatytomis sÄ…lygomis ir tvarka pagaminti (pasiÅ«ti) ir pristatyti PirkÄ—jui vyriškus rÅ«bus (toliau – PrekÄ—), o PirkÄ—jas ÄÆsipareigoja Prekes priimti ir už jas apmokÄ—ti.
1.2. PrekÄ—s gaminamos ir pristatomos pagal asmeniškÄ… PirkÄ—jo pasirinkimÄ… (asortimentas nurodytas 1 priede).

2. PREKĖS KAINA, UŽSAKYMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Prekės tiekiamos kainomis nurodytomis 1 priede. Prekių kainos nurodomos litais arba eurais.
2.2. Ä® PrekÄ—s kainÄ…, nurodytÄ… 1 priede, nÄ—ra ÄÆskaiĨiuotas mokestis už pristatymÄ… (kurjerio paslaugos). Pristatymo ÄÆkainiai ir terminai nurodyti 2 priede.
2.3. NorÄ—damas pirkti Prekes, PirkÄ—jas turi susipažinti su šia sutartimi, sutikti su visomis jos sÄ…lygomis ir prisiimti sutartimi nustatytus ÄÆsipareigojimus. Ä®sitikinus, kad sutarties teksto nuostatos ir sudarius jÄ…, kylanĨios teisinÄ—s pasekmÄ—s suprantamos, reikia spausti langelÄÆ, kuriame užrašyta „gerai“.
2.4. Ekrane pasirodžius sutarties 1 priedui (Prekių asortimentas ir kaina), galite išsirinkti patikusiÄ… PrekÄ™ (nurodami PrekÄ—s numerÄÆ, kiekÄÆ, dydÄÆ ir kt.) pateikdami užsakymÄ….
2.5. Užsakius PrekÄ™, PirkÄ—jas privalo per 24 valandas sumokÄ—ti už PrekÄ™ (kaina nurodyta 1 priede) ir PrekÄ—s pristatymÄ… 10lt (Lietuvoje),ÄÆ kitas šalis (pagal persiuntimo ÄÆmonÄ—s galiojanĨius ÄÆkainius) MokÄ—jimas atliekamas bankiniu pavedimu ÄÆ PardavÄ—jo sÄ…skaitÄ… LT21 7180 0000 0146 8972, AB Šiaulių bankas, b.k. 71800, Lietuvos Respublika.
2.6. PardavÄ—jas turi teisÄ™ nesiųsti Prekių PirkÄ—jui, kol avansu nesumokama užsakytos PrekÄ—s pilna pardavimo kaina, t.y. kol PardavÄ—jas negaus visos sumos numatytos parduodamos PrekÄ—s ir siuntimo išlaidų apmokÄ—jimui.
2.7. Užsisakius Prekių daugiau nei už 1000 litų (vienu kartu) – taikoma 10 procentų nuolaida.

3. PREKIŲ PATEIKIMO TVARKA

3.1. PirkÄ—jui atlikus apmokÄ—jimÄ… už Prekes ir PardavÄ—jui ÄÆsitikinus, kad už užsakytas Prekes yra gauti pinigai (jei pavedimas atliktas iki 12 valandos – pinigai PardavÄ—jo sÄ…skaitoje atsiranda iki kitos dienos 12 valandos), PardavÄ—jas ÄÆsipareigoja per 2 darbo dienas, po pinigų už Prekes gavimo dienos, pateikti Prekes siuntų (prekių) pervežimo ÄÆmonei, kuri Prekes pristatys per parÄ….( Lietuvos respublikos teritorijoje)
3.2. PrekÄ—s išduodamos PirkÄ—jui arba jo ÄÆgaliotam asmeniui pateikus asmens pasÄ… ar kitÄ… dokumentÄ… patvirtinantÄÆ asmens tapatybÄ™.
3.3. Kartu su PrekÄ—mis PardavÄ—jas ÄÆsipareigoja pateikti PirkÄ—jui sÄ…skaitÄ… faktÅ«rÄ… (originalas);

4. PREKIŲ PRIĖMIMAS

4.1. DÄ—l PrekÄ—s neatitikimo kokybÄ—s reikalavimams, PirkÄ—jas turi teisÄ™ per 7 (septynias) kalendorines dienas, po Prekių priÄ—mimo dienos, pareikšti PardavÄ—jui pretenzijÄ…. Prie pateikiamos pretenzijos turi bÅ«ti pateikti dokumentai, ÄÆrodantys pretenzijos pagrÄÆstumÄ….
4.2. Pretenzijos dėl kokybės nepriimamos, jeigu Pirkėjas nesilaikė Prekės priežiūros taisyklių,
nurodytų gaminio etiketėje (lyginimo, skalbimo ir kitų reikalavimų).
4.3. PrekÄ—s perduotos pagal kiekÄÆ, laikomos PirkÄ—jo priimtomis remiantis duomenimis nurodytais transportavimo dokumentuose. Pretenzija dÄ—l kiekio, PardavÄ—jui gali bÅ«ti pareikšta tik PrekÄ—s pristatymo-priÄ—mimo metu, tai užfiksavus ir perdavimo dokumente raštu patvirtinus PrekÄ™ pristaĨiusios ÄÆmonÄ—s darbuotojui.
Kai pateiktų Prekių kiekis neatitinka užsakyme nurodytus duomenis, pretenzijos gali bÅ«ti pareikštos per 7 (septynias) kalendorines dienas, po Prekių priÄ—mimo dienos.
4.4. Pretenzijos nepriimamos, PirkÄ—jui neteisingai pasirinkus PrekÄ—s dydÄÆ (žiÅ«r. dydžių lent.). PardavÄ—jas ÄÆsipareigoja pakeisti neteisingai pasirinktos PrekÄ—s dydÄÆ, jeigu PirkÄ—jas sutinka apmokÄ—ti siuntimo išlaidas. Jeigu pateiktos PrekÄ—s dydis neatitinka užsakyme nurodyto dydžio dÄ—l PardavÄ—jo kaltÄ—s (neatitinka dydžių lent. nurodytus matus, išskyrus leistinus nukrypimus), PrekÄ—s keiĨiamos pristatymo išlaidas dengiant PardavÄ—jui.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBÄ–

5.1. PardavÄ—jas ÄÆsipareigoja grąžinti PirkÄ—jui pinigus už Prekes arba per šalių susitartÄ… terminÄ… pakeisti PrekÄ™ nauja, kai:
5.1.1. Pirkėjui užsakius Prekes ir už jas sumokėjus (atlikus pavedimą), Pardavėjas nebeturi tokio asortimento Prekių kiekio, dydžio ir kt.;
5.1.2. dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjui pateiktos ne užsakyme nurodytos Prekės;
5.1.2. Prekės kokybė neatitinka tokiai Prekei keliamų reikalavimų.

6. NENUGALIMA JÄ–GA

6.1. PardavÄ—jas nebus atsakingas dÄ—l dalinio ar visiško ÄÆsipareigojimų pagal šiÄ… sutartÄÆ nevykdymo, jeigu tai sÄ…lygoja tokie veiksniai: gaisrai, žemÄ—s drebÄ—jimai ir kiti gamtos veiksniai, taip pat karas, kiti kariniai veiksniai, blokados ar kiti valstybÄ—s institucijų veiksniai; ar kiti veiksniai, kurie nepriklauso nuo PardavÄ—jo valios ir kurie paaiškÄ—jo po sutartimi numatytų ÄÆsipareigojimų prisiÄ—mimo.
6.2. Pareigų vykdymo terminai prasitÄ™sia iki šios sutarties 5.1. punkte numatytų veiksnių buvimo pabaigos.
6.3. PardavÄ—jas, negalÄ—damas vykdyti prievolių dÄ—l minÄ—tų aplinkybių, turi kuo skubiau apie tai raštu pranešti PirkÄ—jui. Atsiradus minÄ—toms aplinkybÄ—ms, prievolių nevykdanti šalis privalo pateikti kompetentingos institucijos išduodamÄ… dokumentÄ…, kurio pateikimas yra pakankamas pagrindas sustabdyti prievolių vykdymÄ….

7. GINÄ?Ų SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi ginĨai, kylantys tarp šalių, turi bÅ«ti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginĨai sprendžiami Lietuvos Respublikos ÄÆstatymų nustatyta tvarka.

0 0 LTL